เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาสะเดาะกุญแจ

โอมตะแจะ แจจะตะ กูจะคัดแม่กุญแจ ให้หงาย กูจะบ่ายหนทางให้ล้มไป

โลมลันโทสลัก พระรามเอ๋ย ช่วยผลัก พระลักษณ์มาช่วยถอน มานินิเอ๋ย

ช่วยข่ม ข่ม เท เทฯ

(ท่านว่า ใช้เสกเป่าสะเดาะแม่กุญแจห้อง กุญแจบ้านเรือนหลุดหรือเปิดได้

สบายมาก แต่ท่านห้ามมิให้นำไปใช้ในทางมิจฉาทุจริต)