เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาป้องกันภยันตราย

นะโมพุทธายะ ตะโจ กันหะเนหะ วิกาวิติ นะโมพุทธายะ มังสังกันหะเนหะ

วิกาวิติ นโมพุทธายะ อัฏฐิ กันหะเนหะ วิกาวิติ อะวิสุนุสสานุสติ ทูเร ทูเร

(ท่านว่า ให้ภาวนาเวลาเดินทาง อยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดภยันตราย

วิเศษนักฯ)