เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาเสกใบพลู

ปะฐะวี อาโป เตโช วาโย รัสโส

(ท่านว่า ให้เสกใบพลูเคี้ยวหมากกิน หรือเป่าแก้คนเป็นลมหน้ามืดตาลาย หรือ

เป็นลมเพลมพัด ปวดเศียรเวียนเกล้า หรือเด็กเป็นโรคทรางตานขโมย หายดี

วิเศษนักแล)