เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาป้องกันถูกคุณ

พุทธังกันนะ กันนะพุทธัง ธัมมังกันนะ กันนะธัมมัง สังฆังกันนะ กันนะสังฆังฯ

(ท่านว่า ให้ภาวนาก่อนนอน หรือเดินทางผ่านป่าช้า ผ่านบ้านผีปอบ ผีโพง

ผีกระสือ เพื่อมิให้มาสิงหรือใกล้ตัวเราได้)