การเล่นขี่ม้าก้านกล้วย

อุปกรณ์การเล่น ได้แก่ ก้านกล้วยนำมาตัดเป็นรูปม้า ตอนโคนเป็นหัว ตอนปลายเป็นหาง ใช้สายจากก้านกล้วยโยงเป็นบังเหียน

วิธีเล่น นำก้านกล้วยที่ทำเป็นรูปม้าแล้วมาเป็นตัวม้า ให้ผู้ขี่ขึ้นขี่ แล้ววิ่งไปรอบๆ ทำท่าเหมือนขี่ม้า ทุกคนแข่งขันกันว่าใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน หรือมิฉะนั้นก็วิ่งไปรอบๆ เหมือนขี่ม้าแข่ง

การเล่นชนิดนี้ฝึกให้มีจินตนาการและให้ทำท่าเหมือนม้า เป็นการออกกำลังกายอย่างดี