การเล่นลิงชิงเสาหรือลิงชิงหลัก

จากหลักฐานในวรรณคดี เรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “ลิงชิงเสา” ต่อมาไม่ได้เล่นเฉพาะใต้ถุนบ้านเท่านั้น นำไปเล่นกลางแจ้ง ปักหลักตามจำนวนคนเล่น แต่ให้หลักมีน้อยกว่าจำนวนคนหนึ่งคน

วิธีเล่น ใช้เสาเรือนเป็นหลัก ผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน หลักมีจำนวนน้อยกว่า คนเล่นหนึ่งคนที่ไม่มีหลักจับ ผู้เล่นทั้งหลายสมมุติเป็นลิง วิ่งเปลี่ยนหลักกันจากหลักโน้นไปหลักนี้ ลิงที่ไม่มีหลักต้องคอยชิงหลักให้ได้ ถ้าชิงหลักของใครได้ คนนั้นต้องเป็นลิงหลักลอย คอยชิงหลักต่อไป การเล่นชนิดนี้ฝึกความสังเกต ความว่องไว ความมีไหวพริบ และเป็นการออกกำลังกายอย่างดี การเล่นชิงหลักนี้มีในภาคใต้ บางทีก็เรียกว่า “หมาชิงเสา” ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า “จ้ำหนูเนียม” วิธีเล่นแตกต่างออกไปคือมีบทร้องประกอบว่า “จ้ำหนูเนียมมาเตียมถูกหลัก” ผู้ที่ไม่มีหลักเรียกว่า คนจ้ำจะร้องบทร้องบทนี้แล้วชี้ยังหลักต่างๆ ถ้าคำว่า “หลัก” ไปตกที่คนใด คนนั้นต้องรีบเปลียนเสาคนอื่นจะวิ่งไปจับหลักและเสาต้นอื่น คนจ้ำก็ต้องพยายาม แตะตัวคนวิ่งให้ได้ ถ้าใครถูกแตะตัวก็ต้องเป็นคนจ้ำแทน