การเล่นอีตัก

เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดมะขาม เป็นของเล่นที่เด็กไทยสมัยก่อนชอบเล่น เด็ก สองคนนั่งกับพื้นหันหน้าเข้าหากัน ขีดวงกลมเล็กๆ เอาเมล็ดน้อยหน่าทอดลงในวงกลม
เอาใบไม้หรือกระดาษชิ้นเล็กๆ พบเป็นช้อน ตักเมล็ดน้อยหน่า หรือเมล็ดมะขามทีละ 1 เมล็ด หรือทีละ 2 หรือ 3 เมล็ด แล้วแต่กติกา ใครตักได้หมดโดยไม่ไปเขี่ยเมล็ดอื่นๆ ให้
เคลื่อนไหวเลย คนนั้นชนะ การเล่นอย่างนี้เรียกว่า การเล่นอีตัก