การเล่นการจับไม้สั้นไม้ยาว

ผู้เล่นผู้หนึ่งจัดหาไม้หรืออะไรที่คล้ายกัน มีจำนวนเท่าผู้เล่น ให้ไม้มีความ สั้นยาวไม่เท่ากัน กำให้แน่นแล้วให้ผู้เล่นจับโดยวิธีดึงออกไป อันสุดท้ายเป็นของผู้ทำ ถ้าใครจับได้ไม้สั้นที่สุดหรือยาวที่สุดก็ต้องเป็นตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน แล้วการจับ ไม้สั้น ไม้ยาว ผู้ทำอาจทำให้ผู้จับเกิดความลังเล ก็จะเป็นการสนุกอีกอย่างหนึ่ง