การเล่นปริศนาคำทาย

การเล่นชนิดนี้เป็นที่นิยมมาก มีเล่นกันทุกภาค เพราะให้ทั้งความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตและรู้จำใช้ความคิด ในด้านภาษาจะเห็นได้ว่าปริศนาคำทายเหล่านี้มักจะมีการเล่นคำและสัมผัส ใช้คำง่าย สั้นๆ และคล้องจองกัน ทั้งยังสะท้อนความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันตามสภาพของท้องถิ่นอีกด้วย

ตัวอย่างปริศนา คำทาย ได้แก่

ภาคกลาง : อะไรเอ่ย ยามเช้าเดินสี่ขา ยามกลางวันเดินสองขา ยามเย็นเดินสามขา (วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยชรา)

อะไรเอ่ย ออกลูกไปแล้วไม่กลับ (ลูกปืน)

บางครั้งมีการเล่นทายปัญหา ซึ่งเรียกว่าปริศนาคำทาย ถ้อยคำและปัญหา ที่ทายส่วนใหญ่ฉายภาพชีวิตของคนไทย และสภาพธรรมชาติแวดล้อม ตัวอย่างเช่น

คำทาย : อะไรเอ่ย เรือนปั้นหยา ทาสีเขียว เด็กดำนอนกางมุ้งขาว

คำตอบ : น้อยหน่า

คำทาย : อะไรเอ่ย ขาไปสองคน มืดฟ้ามัวฝน เดินมาคนเดียว

คำตอบ : เงา

คำทาย : อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปรกดิน

คำตอบ : ตะไคร้

คำทาย : อะไรเอ่ย เปิดฉับ ใส่ฉุบ ปิดปุบ เดินปับ

คำตอบ : พระบิณฑบาต