เห็ดฟาง

เห็ดฟาง นายพเยาว์ กลับเป็นสุข

กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง ของนายพเยาว์ กลับเป็นสุข อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 8 ต . โคกม่วง อ . ภาชี กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 ปัจจุบันมีสมาชิก 43 ราย สมาชิกแต่ละคนมีโรงเรือนเป็นของตนเอง และนำเห็ดฟางไปจำหน่ายตลาดในพื้นที่อำเภอภาชีและกรุงเทพมหานคร

โรงทำเชื้อเห็ดฟาง

นางวรรณา กลิ่นจันทร์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ต . โคกม่วง อ . ภาชี โทร . 01-9388502 เป็นผู้มีความรู้ในการทำเชื้อเห็ดฟาง เพื่อจำหน่ายโดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี พ . ศ . 2539 ส่งจำหน่ายในเขตอำเภอภาชี และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี