ข้าวกล้อง


จ.ส.อ.ดำรง เฉลิมภักตร์ 18 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

0-3538-9452