มันเทศ


นางสมใจ สาระพงษ์ 49/2 ม.3 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

0-3530-1783