กบกระป๋อง

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางยุพา สังข์เนตร อายุ 45 ปี

วัน เดือน ปีเกิด 17 เมษายน 2502

สถานภาพ สมรสกับนายประหยัด สังข์เนตร

บุตร - ธิดา ชาย - คน หญิง 2 คน

การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวันมณฑลประสิทธิ์

ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ ( ที่สามารถติดต่อได้ ) บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อตาโล่

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรคัพท์ 0-1258-7705

2. ความเป็นมาหรือภูมิหลัง

คุณยุพา สังข์เนตร มีอาชีพดั้งเดิมทำนา ซึ่งต้องอาศัยธรรมชาติ บางปี ฝนแล้งทำนาไม่ได้ผลก็จะทำให้ขาดทุนและเป็นหนี้ หากปีใดฝนดีก็จะทำนาได้ผล แต่บางครั้งเจอปัญหาราคาข้าวตกต่ำก็จะเสมอตัว ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงคิดหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และคิดว่าการเลี้ยงกบน่าจะเป็นอาชีพเสริม มีรายได้ดี เพราะกบเป็นที่ต้องการของตลาด จึงได้พยายามศึกษาหาความรู้วิธีการเลี้ยงกบโดยอ่านจากตำราและไปดูฟาร์มเลี้ยงกบของผู้อื่นหลายแห่ง ทั้งในและต่างจังหวัด ใช้เวลาศึกษา

ประมาณ 1 ปี จึงได้เริ่มลงมือเลี้ยงกบในปี 2533 ซึ่งทำให้มีรายได้สำหรับ ใช้จ่ายในครอบครัวได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ . 2539 คุณยุพาได้รวบรวมสมาชิกที่สนใจการเลี้ยงกบในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงกบขึ้นมีสมาชิก 32 คน ต่อมาในปี พ . ศ . 2541 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการในโครงการพัฒนาตำบล เป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นค่าพันธุ์กบและอาหารกบ ซึ่งทำให้กิจการการเลี้ยงกบดีขึ้น แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับราคาของกบ บางช่วงขายได้ราคาดี แต่บางช่วงจำหน่ายแล้วไม่คุ้มทุน ตนเองและสมาชิกในกลุ่มจึงคิดหาวิธีแปรรูปกบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนำกบมาปรุงรสและบรรจุลงกระป๋อง โดยการทำกบผัดกะเพราและกบทอดกระเทียม ซึ่งได้นำไปขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มปลาร้ากระป๋องของอำเภอผักไห่ในการอัดลงกระป๋องครั้งละประมาณ 300 กระป๋อง และได้ทดลองในงานแสดงจำหน่ายสินค้าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปรากฏว่าขายได้ดีและทำรายได้สูงกว่าการจำหน่ายที่ยังไม่แปรรูป

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกบมาอัดกระป๋องนั้น นอกจากจะช่วยให้คุณยุพาและสมาชิกในกลุ่มขายกบในช่วงราคากบต่ำได้กำไรมากขึ้นแล้ว ตัวคุณยุพาและกลุ่มได้คิดหาวิธีที่จะทำให้คนชรา บุคคลที่ด้อยโอกาสและครอบครัวที่ไม่มีที่ดินทำกินในเขตหมู่บ้านตำบลให้เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการจะได้มีอาชีพและรายได้ เช่น การปลูกพริกตะไคร้ กะเพรา ข่า นำมาขายให้กับกลุ่มฯ หรือมาเป็นลูกจ้างในการเลี้ยงกบและ อัดกระป๋อง นอกจากนี้ยังได้บริโภคอาหารโปรตีนจากกบ และทำให้เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

ซึ่งคุณยุพาและกลุ่มคาดว่าในโอกาสต่อไป จะสามารถนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ ในท้องถิ่นมาแปรรูปได้อีก เช่น กล้วยกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง แกงกระป๋อง ผักดองกระป๋อง ฯลฯ

แผนงานที่จะดำเนินการต่อไปของคุณยุพาและกลุ่ม

- ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำมาแปรรูป

- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวที่ใช้ในการแปรรูป เช่น ข่า ตะไคร้ กะเพรา พริก ฯลฯ

- นำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น กล้วย ผัก ผลไม้ ฯลฯ

- ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนขอเครื่องไล่อากาศ

- ขอเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ อย .

- พัฒนาคุณภาพนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3. ประวัติผลงาน

คุณยุพา สังข์เนตร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ การทำกบกระป๋อง ฯลฯ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา โดยสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ มักนำนักเรียนและเยาวชนเข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

รางวัลที่เคยได้รับ

•  เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกกลุ่มอาชีพดีเด่น ชั้นที่ 1

ตามโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำปี 2542

- รายการที่นี่ประเทศไทยทางโทรทัศน์ช่อง 5 ได้เชิญไปออกรายการ “ ช่วงวีถีไทยภูมิปัญญาไทย ” โดยแพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544