ทำไมคนตายจึงต้องถือดอกไม้พนมมือ

นายสะอาด บุญอุทิศ ผู้เล่า

มีนายพรานคนหนึ่งป่วยหนักจนจะตายเห็นเป็นสัตว์ต่างๆ ซึ่งตนไปไล่ชีวิตมาแล้วมากต่อมาก มาปรากฏเฉพาะหน้า ก็ให้หวาดสะดุ้งต่ออกุศลกรรมซึ่งทำไว้ จึงบอกเรื่องแก่ภิกษุผู้เป็นบุตร ภิกษุรูปนั้นจึงจัดดอกไม้ธูปเทียนให้แก่ผู้ที่เป็นบิดา บอกให้ตั้งจิตเพ่งดูดอกไม้ธูปเทียนนั้น เป็นเครื่องระลึกบูชาพระรัตนตรัย เมื่อพรานผู้ป่วยหนักได้ทำตามภิกษุผู้เป็นบุตรแนะนำ ก็บังเกิดปิติเสื่อมใส มีใจผ่องมีใจผ่องแผ้วเป็นกุศล ครั้นดับจิตแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ เพราะฉะนั้นคนภายหลังจึงทำเป็นประเพณีสืบต่อมา