ตำนานวัดพายทอง

นายไพบูรณ์ มูลดี ผู้เล่า

ตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่องราวของวัดพายทองนี้มีอยู่ว่า สมัยก่อนพื้นที่เป็นโคก มีต้นไม้ใหญ่มากมายโดยเฉพาะต้นยางมีมาก และพื้นที่นี้ยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน อยู่มาวันหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งในสมัยอยุธยาได้เสด็จประพาสทางน้ำพร้อมทหาร พอผ่านตรงโคกร้างนี้เกิดเหตุอาเพศพายหัก ทำให้เรือล่มพายทองหาย กษัตริย์ตาย ต่อมาได้สร้างวัดบริเวณนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ และได้นำพายทองมาไว้ในโบสถ์ แต่กลัวหาย จึงได้ฝังพายทองไว้โดยมีปริศนาไว้ว่า “มะขามอยู่เหนือ มะเกลืออยู่ใต้ ใครคิดมิได้เอาอีดำแกงอร่อย” ซึ่งปริศนานี้ไม่มีใครตีความหมายออกมะขามอยู่เหนือ มะเกลืออยู่ใต้ หมายถึง ที่ฝังสมบัติมีต้นมะขามอยู่เหนือและมีต้นมะเกลืออยู่ใต้ และที่หน้าประตูมีประตูดำสองบาน

ปัจจุบันวัดพายทองยังมีหลักฐานอยู่เช่นต้นไม้ใหญ่ทั้ง 2 ที่ปริศนา ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และปัจจุบันวัดพายทองแห่งนี้เจริญขึ้นมากปัจจุบันอยู่ที่ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และเรื่องเล่านี้ก็ยังเล่าสืบทอดมาจนทุกวันนี้