พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมธาพล กรุดเนียม ผู้เล่า

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประสูติเมื่อ พ.ศ. 2277 ชาติกำเนิดเป็นคนสามัญ จะมีพระนามเดิม มีชื่อว่า นายสิน เป็นที่รู้จักมักจี่กันมากในดินแดนของตน ภายหลังเมื่อได้ทรงเป็นบุตรบุญธรรมของพระยาจักรีขุนนางผู้ใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

เมื่อทรงพระเยาว์อยู่นั้น พระองค์ทรงได้รับการศึกษาอบรมให้ไปรับราชการเป็นมหาดเล็กและได้ทรงเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับจนได้เป็น พระยาตาก ครองเมืองตากในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์

ในขณะที่สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 กำลังดำเนินการอยู่นั้น พระยาตากได้ฝึกฝนเพลงดาบ หมัด มวย จนเก่งและสำเร็จวิชา จนในมาวันหนึ่ง พระยาตากได้รับคำสั่งให้มาช่วยรักษาเมืองนครเอาไว้ให้ได้ปรากฏว่า พระยาตากได้แสดงฝีไม้ลายมือในการสู้รบอย่างเข้มแข็ง จนได้รับพระราชทานบำเหน็จชอบได้รับนามว่า พระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่พระยาตากนั้นยังไม่ได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่คนทั่วไปนั้น เขาก็ยังคงนิยมเรียกพระนามเดิมกันว่า พระเจ้าตาก (สิน)