วัดท่าซุงทักษิณาราม

นายปรีชา เริงอนันต์ ผู้เล่า

วัดท่าซุงทักษิณาราม อยู่หมู่ที่ 6 ตำบล ไม้ตรา อำเภอบางไทร มีศิลปะโบราณ คือเจดีย์ ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง อายุประมาณ 200 ปี ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดท่าซุง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นที่จอด พักของแพซุง เพื่อให้ด่านตรวจไม้ เพื่อตีตราไม้ ได้เปลี่ยนเป็น “ไม้ตรา” ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอบางไทร

วัดท่าซุงทักษิณาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ . ศ .2245 สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคาม สีมา ใน พ. ศ .2251 ส่วนเจดีย์ดังกล่าว ตั้งอยู่ในวัดเข้าใจว่าสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ ขณะนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก กองโบราณคดี กรมศิลปากร กำลังจะปฏิสังขรณ์และขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน

นอกจากนี้ วัดท่าซุงทักษิณารามยังมีค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่จำนวนมาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจแหล่งหนึ่งของ อำเภอบางไทร