ความเป็นมาของอั้ลอิสลาม

อาจารย์นิรันดร์ ขันธวิธิ ผู้เล่า

อิสลามเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียว และไม่นิยมนำเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระผู้เป็นเจ้า อำนาจทั้งปวงอยู่ที่พระองค์แต่เพียงเดียว อิสลามคือแนวทางในการดำเนินชีวิตสู่สันติและปลอดภัย อิสลามิกชนรู้จักพระเจ้าของตนในนาม อัลเลาะห์ (ซ.บ.)

อิสลามอุบัติขึ้นท่ามกลางสังคมยุคมืด ณ ดินแดนตะวันออกกลางอาระเบีย โดยพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระศาสดามูฮัมหมัด ให้เป็นศาสนทูตออกทำการเผยแพร่สัจธรรมแห่งชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ทรงกำหนดโดยมีคัมภีร์ อัล-กูรอ่าน เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิต ท่านศาสดามูฮัมหมัดเป็นชาวอาหรับเผ่ากูเรซ ซึ่งเป็นเผ่าที่มีเกียรติที่สุดในยุคนั้น เหตุที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศาสดามาเป็นชาวอาหรับ และ ณ ดินแดนอาหรับก็สืบเนื่องมาจากอาหรับยุคนั้น มีความป่าเถื่อนที่สุด สังคมแหลกเหลว ไร้สวัสดิภาพ จึงเป็นการสมควรแล้วที่พระศาสดาได้ถูกจุติมา ณ ดินแดนแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นพระเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้จริง

หลักคุณธรรม ได้แก่ จริยธรรมอันดีงามตามแบบอย่างของอิสลาม คือการบำเพ็ญภาวนานมัสการต่อพระผู้เป็นเจ้าประดุจดั่งเห็นพระองค์ รวมทั้งหลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ คือไม่เบียดเบียน มีเมตตา และน้ำใจต่อกัน เรียกได้ว่าเป็นหลักการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติเอื้อเฟื้อต่อกัน เพราะอิสลามมีหลักอยู่ว่าสถานภาพของมุสลิมทุกคนประดุจดั่งร่างเดียวกัน ซึ่งจะต้องพึ่งพาและเอื้ออาทรต่อกัน

มุสลิมต้องคลุมฮิหญาบหรือคลุมหัว เพราะอิสลามคือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยพระเจ้าได้กำหนดเขตสงวนไว้แก่สตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นางในฐานะมารดาแห่งมนุษย์ชาติ มารดาเป็นผู้คุมชะตาของโลก มนุษย์ทั้งหลายจะดีหรือเลว นางทั้งหลายมีส่วนกำหนด เมื่อพระผู้เป็นเจ้ายกเกียรติของนางให้สูงส่ง ดังนี้

พระองค์จึงกำหนดแนวทางที่ปลอดภัยเพื่อพิทักษ์รักษานาง นั่นคือ การคุมฮิหญาบ อันเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่า สิ่งที่นางปกปิดไว้นั้น คือเขตสงวนที่ ห้ามรุกราน เขตสงวนนั่นมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น นั้นคือ สามีของนางเห็นได้ชัดเจนว่า การคลุมฮิหญาบนั้นอิสลามกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของสตรี ซึ่งได้แก่

- เป็นเกียรติแก่นาง และสามีของนาง

- ป้องกันอนาจารทั้งปวง - ตัดช่องทางยั่วยุทางอารมณ์

- สร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง

หญิงชายมีข้อห้ามอย่างไรบ้าง ในอิสลามห้ามหญิงและชายที่อยู่สถานะแต่งงานกันได้อยู่ร่วมกันตามลำพัง หรืออยู่ปะปนกัน คือ เป็นข้อห้ามที่เด็ดขาด เพราะอิสลามตระหนักถึงพฤติกรรมทางอารมณ์ของเพศตรงกันข้าม อันเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะและปัญหาทางสังคมที่ร้ายแรง อิสลามกำหนดโทษไว้อย่างรุนแรงและไม่ผ่อนปรน กรณีของการผิดประเวณี (ซินา) เพราะการสำส่อนทางเพศนั่นจะทำให้สถานะภาพของมนุษย์ลดลงไปอยู่ในระดับเดียวกันกับสัตว์เดรัจฉาน อีกทั้งจะทำให้เกิดความสับสนในสายพันธุ์ของมนุษย์เองด้วย ดังนั้นหญิงชายในอิสลามจึงเกี่ยวข้องกันได้อย่างเสรีในภาวะปกติได้ ส่วนกรณีพิเศษ ได้แก่ การพยาบาล ภาวะฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เหตุผลทางการชู้สาว อิสลามก็อนุญาตให้เฉพาะในบางกรณี