ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง

คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง

คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง เป็นคณะละครที่สืบทอดการแสดง จากคณะสร้อยทองหิรัญ เป็นกลุ่มละครบ้านคลองทรายอีกคณะหนึ่ง หัวหน้าคณะคือ นางบังเอิญ (รัตนอุทัย) วงษ์กฤษณ์ อายุ 30 ปี นางบังเอิญ เป็นหลานและเป็น ผู้แสดงอยู่ในคณะของนางสร้อยทอง มีชูโภชน์ ตั้งคณะเป็นของตนเองมาประมาณ 7 ปี ผู้แสดงในคณะจะเป็นหลานและญาติพี่น้อง ซึ่งแสดงอยู่ในกลุ่มของคณะสร้อยทองหิรัญ

คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง รับแสดงละครทั้งละครชาตรี ละครนอก ละครพันทาง และการรำถวายมือ ราคาในการรับงานแสดง ถ้าเป็นละครครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท ไม่เกิน 4,000 บาท ต่อวัน รำถวายมือ จะคิดราคายกละ 1,000–1,200 บาท ราคาการแสดงอาจจะลดหรือเพิ่มมากกว่านี้ อยู่ที่การตกลงราคาและสถานที่ที่ไปแสดงอยู่ใกล้ไกล เพราะเกี่ยวกับค่าพาหนะ

คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง มีจำนวนผู้แสดงและนักดนตรีที่เป็นหลักในการแสดงของคณะทั้งหมด 14 คน จะเป็นบุคคลภายในครอบครัวและญาติ พี่น้อง อยู่ในกลุ่มการแสดงของคณะสร้อยทองหิรัญ คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง ปัจจุบันตั้งคณะอยู่ที่บ้านเลขที่ 61/4 หมู่ 1 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขั้นตอนในการจัดการแสดง

การแสดงของคณะบังเอิญหลานสร้อยทอง จะเริ่มแสดงเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ลาเครื่องสังเวย พักเที่ยง และจะเริ่มการแสดงอีกครั้งหนึ่งในเวลา 13.30 น. ไปถึงเวลา 15.30 น. ขั้นตอนในการจัดการแสดงตามลำดับเหมือนกับ คณะสร้อยทองหิรัญ เฉพาะช่วงบูชาครูและตั้งกำนน นางบังเอิญหัวหน้าคณะจะเป็นผู้ทำพิธี

ผู้แสดงและนักดนตรี คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง มีดังนี้

ผู้แสดง

1.  นางบังเอิญ วงษ์กฤษณ์ อายุ 36 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวนาง

2. นางสาวปัทมา รัตนอุทัย อายุ 13 ปี กำลังศึกษา ป.2 เป็นตัวพระ

3. นางสาวตุ๊กตา ปั้นอบเนียม อายุ 13 ปี กำลังศึกษา ม.2 เป็นตัวนางและตัวเบ็ดเตล็ด

4. นางประวิง มีชูยศ อายุ 40 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวพระ

5. นายชวลิต สุวรรณจินดา อายุ 38 ปี การศึกษา ม.3 เป็นตัวพระ

6. นางบุญเสริม พุ่มพวง

7. นางสาวอมรา วงษ์กฤษณ์ อายุ 11 ปี กำลังศึกษา ป.5 เป็นตัวนางและตัวเบ็ดเตล็ด

8. นายสมนึก โดดจรูญ อายุ 30 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวประกอบ

9. นางประทิน ราษีกฤษณ์ อายุ 50 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวพระ

ผู้บรรเลงวงปี่พาทย์

1.  นายลือชัย วงกฤษณ์ อายุ 36 ปี การศึกษา ป.4 ระนาดเอก

2. นายสันติ รัตนวิเชียร อายุ 27 ปี การศึกษา ป.4 ปี่

3. นายจเร มีชูโภชน์ อายุ 22 ปี การศึกษา ป.4 ฆ้องวง

4. นายสุทธิศักดิ์ ฉ่ำสูงเนิน อายุ 35 ปี การศึกษา ป.4 ตะโพน

5. นายปรีชา วงษ์กฤษณ์ อายุ 25 ปี การศึกษา ป.4 กลอง

ความเป็นมาของละครชาตรีที่แสดงในอยุธยาทั้ง 9 คณะ จากการศึกษาข้อมูล เชื้อสายจะมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน และญาติเกี่ยวดองกัน ในทางละครและ ปี่พาทย์สืบเชื้อสายการแสดงละครและทางปี่พาทย์ต่อเนื่องกันมา 200 ปี โดยนับอายุของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในวงการที่เริ่มมาตั้งรกรากภูมิลำเนา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ความสามารถของนายโรง ซึ่งส่วนมากคือ เจ้าของคณะจะมีฝีมือ และความสามารถในการจัดการแสดงและควบคุมกลุ่มในคณะของตนได้เป็นอย่างดีทุกคณะจะสร้างภาพพจน์ที่ดี และความไว้เนื้อเชื่อใจ ต่อผู้ที่มาติดต่อการละคร เพื่อการแก้สินบนหรือหาไปแสดงฉลองในงานต่างๆ ดำรงอาชีพของตนเองและของคณะมาได้จนถึงทุกวันนี้