ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะสุเทพบรรเทิง

คณะสุเทพบรรเทิง

คณะสุเทพบันเทิงเป็นคณะละครที่สืบทอดจากคณะสร้อยทองหิรัญ เป็นกลุ่มบ้านละครคลองทราย ตั้งเป็นคณะปี่พาทย์และรับงานแสดงละคร มาประมาณ 12 ปี หัวหน้าคณะคือ นายประทิน มีชูโภชน์ อายุ 53 ปี ใช้ชื่อของบุตรชายตั้งเป็นชื่อคณะ ผู้แสดงในคณะได้รับการถ่ายทอดการแสดงละครจากนางสร้อยทอง มีชูโภชน์ ทางด้านดนตรี นายประทิน มีชูโภชน์ ได้รับการถ่ายทอดจากบิดาคือนายจรัส มีชูโภชน์

คณะสุเทพบันเทิง รับงานแสดงละครทั้งละครชาตรี ละครนอก พันทางและการรำถวายมือ เวลารับงานแสดง ยังขึ้นป้ายคณะสร้อยทองหิรัญ เพราะถือว่ามารดา คือ นางสร้อยทอง ยังมีชีวิตอยู่ ราคารับจ้างแสดงละครครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท และราคาไม่เกิน 4,000 บาท ต่อวัน และรำถวายมือ ราคายกละ 1,000–1,200 บาท ราคาการแสดงอาจจะสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไปแสดงเพราะเกี่ยวกับค่าพาหนะ

คณะสุเทพบันเทิง มีจำนวนผู้แสดง และนักดนตรีที่เป็นหลักในการแสดงและนักดนตรี 12 คน เป็นบุคคลในครอบครัวของนายประทิน มีชูโภชน์ ซึ่งแสดงอยู่ในคณะสร้อยทองหิรัญด้วย หากตัวแสดงไม่ครบจำนวนจะใช้ตัวเสริมซึ่งเป็นหลานและญาติจากคณะสร้อยทองหิรัญ ปัจจุบันตั้งคณะอยู่บ้านเลขที่ 61/3 หมู่ 1 ตำบล หัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขั้นตอนในการจัดแสดง

การแสดงของคณะสุเทพบันเทิงจะเริ่มแสดงเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ลาเครื่องสังเวย พักเที่ยง และจะเริ่มแสดงอีกครั้งในเวลา 13.00 น. ไปจนถึงเวลา 15.30 น. ขั้นตอนในการจัดการแสดงตามลำดับ เหมือนกับคณะสร้อยทองหิรัญ เฉพาะในช่วงบูชาครูและตั้งกำนน นายประทิน มีชูโภชน์ จะเป็นผู้กระทำพิธี หากการแสดงในวันนั้น นางสร้อยทอง ผู้เป็นมารดาไปด้วย นางสร้อยทองจะเป็นผู้กระทำพิธีให้

ผู้แสดงและนักดนตรีของคณะสุเทพบันเทิง มีดังนี้

ผู้แสดง

•  นางบุญชู มีชูโภชน์ อายุ 52 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวพระตัวพ่อ

•  นางประทุม มีชูโภชน์ อายุ 32 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวพระ

•  นางสาวประภา มีชูโภชน์ อายุ 29 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวนาง

นางกษัตริย์

•  นางวิเชียร วงษ์กฤษณ์ อายุ 27 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวนาง นางเอก

•  นางสาวพิมพิภาลัย จันทร อายุ 22 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวนาง

นางตลาด

•  นางสาวจิตจริน ใจหล่อ อายุ 17 ปี การศึกษา ป.6 เป็นตัวนาง

นางตลาด

•  นางสมศรี มีชูโภชน์ อายุ 51 ปี การศึกษา ป.4 เป็นตัวพระตัวพ่อ และ

ตัวเบ็ดเตล็ด

•  นางนพรัตน์ มีชูมิตร อายุ 22 ปี การศึกษา ป.6 เป็นตัวประกอบ

ผู้บรรเลงวงปี่พาทย์

1.  นายประทิน มีชูโภชน์ อายุ 53 ปี การศึกษา ป.2 ฆ้องวง

2. นายสุเทพ มีชูโภชน์ อายุ 24 ปี การศึกษา ป.6 ระนาดเอก

3. นายเอก มีชูมิตร อายุ 20 ปี การศึกษา ป.6 ตะโพน

4. เด็กหญิงปิยะมาศ วงษ์กฤษณ์ อายุ 13 ปี การศึกษา ป.6 กลอง