ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะศรีจันทรานาฏศิลป์

คณะศรีจันทรานาฏศิลป์

คณะศรีจันทรา ตั้งคณะอยู่ใกล้บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งคณะแสดงละครมาประมาณ 20 ปี เจ้าของคณะคือ นางจินดา เสถียรอรรถ มารดาชื่อ นางผัน ใจอนันต์ บิดาชื่อนายใช้ สร้อยทอง อาชีพรับจ้าง ส่วนมารดานั้นมีอาชีพแสดงละครจำข้อมูลไม่ได้ว่า ละครทางสายมารดานั้นสืบต่อมาจากใคร

คณะศรีจันทราได้รับการสืบทอดละครมาจากนางทองห่อ เสถียรอรรถ ซึ่งเป็นมารดาของสามี รับช่วงการสืบต่อทางละครของคณะแม่เจียม ดังกล่าวแล้วใน ประวัติความเป็นมา

คณะศรีจันทรารับงานการแสดงละครทั้งวัน และการหาเฉพาะรำถวายมือราคาการแสดงหาละครต่ำสุดวันละ 2,000 บาท และจะไม่เกิน 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ไกล แต่ถ้าเป็นการหารำถวายมือ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท การติดต่อละครคณะนี้จะติดต่อโดยตรงกับทางคณะเองไม่ผ่านคนกลางหรือนายหน้า ที่บ้านเลขที่ 73/5 หมู่ 12 ตำบลระฆัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขั้นตอนการจัดการแสดง

ลำดับที่ 1 เริ่มเวลา 10.00 น. นางทองห่อ เสถียรอรรถ จะเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาครูและตั้งกำนน และต่อด้วยโหมโรงปี่พาทย์เครื่องห้า

ลำดับที่ 2 รำถวายมือด้วยการรำเพลงช้าเพลงเร็ว

ลำดับที่ 3 จับเรื่องแสดง เรื่องที่แสดงมีหลายเรื่อง ได้แก่ พระรถ พระอภัยมณี วงศ์สวรรค์ – จันทรวาด จำปาทอง กายเพชรกายสุวรรณ สังข์ทอง บัวแก้วบัวทองไม่แสดงเรื่องที่เกี่ยวกับชาดก แสดงไปจนถึงเวลา 12.00 น. หากมีการบวงสรวงเครื่องสังเวย ก็จะลาเครื่องสังเวยแล้วพักการแสดง ไปจนถึงเวลา 13.30 น. โหมโรง และจับเรื่องแสดงต่อไปจนถึงเวลา15.30 น.

คณะศรีจันทรา จะมีตัวแสดงในคณะของตนเองที่เป็นลูกหลานสืบทอดการแสดงน้อย เวลาแสดงจะไปหาตัวแสดงจากที่อื่นมาสมทบเพิ่มเติมดังมีรายชื่อในคณะแสดง ดังนี้

ผู้แสดง

ลูก

•  นายธงชัย เสถียรอรรถ อายุ 22 ปี จบการศึกษา ป.6 แสดงเป็นตัวเอก

เช่น ละครวงศ์สวรรค์-จันทราส แสดงเป็นบรรลัยกาฬ ตัวตลก และตัวเบ็ดเตล็ด แล้วแต่ตั้วโผจะจัดวางบทให้

หลาน

•  เด็กหญิงนิติภา ไร้ที่พึ่ง อายุ 13 ปี จบการศึกษา ป.6 แสดงเป็น

นางเอก และกุมาร ถ้าเล่นละครก็จะเป็นนางเอก ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไทยพงษ์

•  เด็กหญิงอุมาพร เลิศฤทธิ์ อายุ 11 ปี กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเทศบาล

วัดรัตนชัย ป.5 แสดงเป็นนางยักษ์ นางตลาด

ญาติ

•  เด็กหญิงชลธิชา แก้วมุดา อายุ 11 ปี กำลังศึกษาอยู่โรงเรียน

วัดพนัญเชิง ชั้นป. 4 แสดงเป็นนางยักษ์ สาวใช้ เสนา

นอกนี้แล้วตัวแสดงจากที่อื่น ๆ มาร่วมแสดงในบางครั้งจำนวนผู้แสดงในคณะ

มีประมาณ 7-10 คน ถ้าเป็นละครชาตรีหรือพันทาง จะมีผู้แสดง 7 คน เป็นอย่างน้อย

ผู้บรรเลงวงปี่พาทย์

นักดนตรีในคณะจะมี 4-5 คน คนหนึ่งจะต้องสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ 2

ชิ้น เพราะบางครั้งจะมีเพียง 3 คน

•  นายทองขาว เสถียรอรรถ อายุ 46 ปี จบการศึกษา ป.4 ควบคุมวงและ

เล่นระนาดเอก

•  นายวัชระ เสถียรอรรถ อายุ 20 ปี จบการศึกษา ป.6 ตะโพน

•  นายสมชาย โดดจรูญ อายุ 35 ปี จบการศึกษา ป.4 กลองทัด

•  นางทองห่อ เสถียรอรรถ อายุ 84 ปี จบการศึกษา ป.4 ฉิ่ง