การแสดงลำตัด “ไพรัช บ่อตาโล”


1. ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสุรัตน์ นามสกุล เลิศชัย
วัน เดือน ปีเกิด 27 มกราคม 2507
สถานภาพ สมรสกับนายไสว ระงับภัย
บุตร - ธิดา ชาย - คน หญิง 2 คน
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อ.วังน้อย
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 7 ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย
(ที่สามารถติดต่อได้) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3521-5569 , 0-1192-3404 , 0-6124-8812


2. ประวัติความเป็นมา

นางสุรัตน์ เลิศชัย บิดามารดามีอาชีพค้าขาย บ้านอยู่ใกล้กับครูลำตัด (ครูไสวลูกอยุธยา ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ด้วยความสนใจจึงไปฝึกซ้อมกับครูไสว เป็นประจำจนชำนาญ พออายุประมาณ 14 ปี ก็รับแสดงตามงานต่างๆ โดยไปแสดงกับคณะของ ครูไสว ต่อมาอายุ 18 ปี ได้แต่งงาน และแยกมาตั้งคณะลำตัดเองโดยใช้ชื่อ คณะว่า “ไพรัช บ่อตาโล่” จนถึงปัจจุบัน
สนนราคาค่าแสดงครั้งละ 10,000.บาท -16,000.บาท แล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลและเวลาในการแสดง
3. การเผยแพร่ผลงาน

-ได้รับเกียรติบัตรจากอำเภอวังน้อย โดยร่วมแสดงในกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านของอำเภอวังน้อย

-ได้ฝึกซ้อมให้ลูกหลานและอยากให้มีคนสนใจฝึกฝนและรักลำตัด โดยตนเองจะสอนให้ฟรีเพื่อสืบทอดวิชาลำตัดต่อไป
4. ปัญหาอุปสรรค

-อยากให้หน่วยงานราชการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและหันมาสนใจฝึกฝนลำตัดให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจ

-อยากให้ภาคราชการและเอกชนช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปพื้นบ้านให้มากขึ้น เนื่องจากมีงานแสดงน้อยมากจนต้องหาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว