การแสดงลำตัด “คณะ จรัญ บ่อตาโล”


1. ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นายจรัญ นามสกุล นาคดี
วัน เดือน ปีเกิด 24 กันยายน 2503
สถานภาพ สมรสกับนางมณี นาคดี
บุตร-ธิดา ชาย 2 คน หญิง - คน
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนรัตนชัย
(โรงเรียนวัดจีน) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 5 ตาบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย
(ที่สามารถติดต่อได้) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-1653-0803


2. ประวัติความเป็นมา

นายจรัญ นาคดี มีบิดามารดา มีอาชีพแสดงลำตัด(แม่อนงค์เสียงทิพย์) จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตั้งแต่ยังเล็ก โดยหัดฝึกตีกลองรำมะนาก่อน และมาฝึกร้องเพลงลำตัดอย่างจริงจังเมื่ออายุๆ ได้ 22 ปี หลังจากนั้นไม่นาน ก็สามารถออกแสดงได้โดยได้ร่วมแสดงกับ “คณะไพรัช บ่อตาโล่” ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2540 ได้แยกมาตั้งคณะลำตัดเอง โดยใช้ชื่อคณะว่า “จรัญ บ่อตาโล่” จนถึงปัจจุบัน

นางมณี นาคดี (มณี บ่อตาโล่) ภรรยาจะร่วมแสดงด้วยทุกครั้ง และเป็นผู้แต่งกลอนร้องกลอนรำให้ สนนราคาค่าแสดงครั้งละ 10,000 บาท –16,000 บาท

3. การเผยแพร่และประวิตผลงาน

-ได้รับถ้วยชนะเลิศในการประกวดลำตัดที่จังหวัดนครนายก เมื่อ พ.ศ. 2536

-เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับลำตัด ให้แก่สถาบันต่างๆ มากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

4. ปัญหาอุปสรรค

อยากให้หน่วยงานราชการช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้