เพลงพื้นบ้านที่เป็นมหรสพในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เพลงพื้นบ้านในสมัยอยุธยา กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในกฎมนเทียรบาลที่ตราขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ โดยกล่าวถึงเพลงชนิดหนึ่ง เรียก “เพลงเรือ” เป็นเพลงที่ชายหญิงร้องในเรือ ได้ประกาศห้ามมิให้มาร้องในท่าน้ำสระแก้วและใกล้เขตพระราชฐานที่กำหนดไว้

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ มีเพลงโต้ตอบที่เป็นมหรสพเล่นในงานสมโภชพระพุทธบาทสระบุรี ชื่อว่า “เทพทอง” ดังปรากฏใน หนังสือเรื่องปุญโณวาทคำฉันท์ ของพระมหานาค ว่า

“เทพทองคนองเฮ
ชนเปรประดับสรวล
โต้ตอบก็ไป่ควร
ประถ้อยแถลงกัน”