ประเพณีแห่พระพุทธเกสร

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเจ้าเจ็ดใน ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 25 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในต้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณ พ . ศ . 2450 เป็นวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว นับตั้งแต่ประมาณ พ . ศ . 2450 มีอุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 19.50 เมตร สร้าง พ . ศ . 2450 ศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ . ศ .2500 วันเจ้าเจ็ดในมีพระพุทธเกสรองค์หนึ่ง ซึ่งปั้นด้วยเกสรดอกไม้ โดยหลวงพ่อบุญมี จันรัศมี เป็นผู้สร้างขึ้นเป็นองค์แรก แล้วหลวงพ่อบุญมีก็ไปสร้างพระปรางค์ไว้ที่วัดกระโดงทองแล้วมานิมนต์หลวงพ่อพระพุทธเกสรวัดเจ้าเจ็ดในไปไว้ที่พระปรางค์วัดกระโดงทอง เมื่อปี พ . ศ . 2444 หลวงพ่อบุญมีก็สร้างพระปรางค์ขึ้นอีกหลังหนึ่งที่วัดเจ้าเจ็ดใน เสร็จแล้วก็ไปนิมนต์หลวงพ่อพุทธเกสรที่วัดกระโดงทองกลับมาประจำไว้ในพระปรางค์ของวัดเจ้าเจ็ดใน ประเพณีแห่พระจึงมีขึ้นตั้งแต่ปี พ . ศ .2444 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้