แกะสลักโต๊ะหมู่บูชา

อาชีพที่ทรงคุณค่าคู่ชาวพุทธมานานนับพันปี

ประเทศไทยแม้จะมีหลากหลายศาสนามีหลากอาชีพ แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศนับถือในพระพุทธศาสนา นายสมหวัง สวัสดิ์ ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่นับถือในพระพุทธศาสนาเขามีอาชีพช่างแกะสลักไม้แม้จะเป็นช่างแกะสลักไม้ แต่ก็เป็นงานที่อยู่คู่พุทธศาสนามายาวนาน อาชีพที่ว่านี้ก็คือการแกะสลักโต๊ะหมู่บูชาเป็นการแกะสลักลวดลายลงบนโต๊ะหมู่บูชา เพื่อนำมาตั้งพระพุทธรูปในการสักการะบูชา ที่นับถือในพระพุทธศาสนา บูชาในพระรัตนตรัย ซึ่งตราบใดที่ยังคงมีศาสนาพุทธก็จะมีอาชีพนี้อยู่คู่ชาวพุทธเสมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันตัดกันแต่จะยังคงติดตามกันตลอดไป