การทำเครื่องดนตรีไทย

นายสุชิน คล้ายมุข บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๕ ตำบลกบเจา มีผลงานด้านหัตถกรรม การทำเครื่องดนตรีไทยหลายชนิด เช่น

๑ . การทำกลองแขก ทำด้วยไม้ชิงชัน แก่นขี้เหล็ก ไม้ขนุน ไม้สะเดา ไม้พิกุล

๒ . การทำระนาดเอก ทำด้วยไม้ชิงชัน

๓ . การทำระนาดโท

ในการทำเครื่องดนตรีไทยนี้ ได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านดนตรีไทย และเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดดนตรีไทยให้กับเยาวชน

ผลงานดีเด่น

๑. ได้มีหนังสือจากสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูล ถวายรางระนาด ๑ ราง พร้อมผืนระนาด รางทุ้ม ๑ ราง พร้อมผืน