เครื่องดนตรีไทย (ขิม)


จ.ส.อ.ณรงค์ สุวรรณภิงคาร 63/3 ม. 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 0-1947-8710