เรือนไทยประดิษฐ์จากดิน


นางรำพึง ศิลาสอาด 4 ม.1 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

0-3525-5193