การสานกระจาด


๑ . ชื่อผลิตภัณฑ์ กระจาด
๒ . สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓ . ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ ) บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิม
๔ . รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

๔ . ๑ จำนวนผู้ผลิตในตำบล ๒๐ ราย รายได้เฉลี่ย ๑,๐๐๐ บาท / เดือน

๔ . ๒ ชื่อประธานกลุ่ม นางถนอมศรี คุ้มจั่น

๔ . ๓ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไม้ไผ่ และหวาย

๔ . ๔ ระยะเวลาในการผลิต วันละ ๒ ใบ

๔ . ๕ ผลิตภัณฑ์ผลิตได้เดือนละ ๖๐ ใบ

๔ . ๖ ราคาตัวแทนจำหน่าย ขนาดจิ๋ว ๑๐ บาท ขนาดเล็ก ๑๕ บาท ขนาดกลาง ๑๗ บาท ๕๐ บาท ขนาดใหญ่ ๒๒ . ๕๐ บาท

๔ . ๗ ราคาขายปลีก ขนาดจิ๋ว ๑๕ บาท ขนาดเล็ก ๒๐ บาท ขนาดกลาง ๓๐ บาท ขนาดใหญ่ ๔๐ บาท

๔ . ๘ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ ๕๐ และ ๗๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิม


๕ . หน่วยราชการ / องค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน สนง . พัฒนาชุมชนอำเภอ และอบต . ตานิม
๖ . ปัญหาอุปสรรคในการผลิตและจำหน่าย