เรือนไทยย่อส่วน

๑ . ชื่อผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมเรือนไทยย่อส่วนจากดิน

๒ . สถานที่ดำเนินการ เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. ที่อยู่ ( ที่สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ ) ๐ - ๑๗๗๖ - ๓๐๗๓

๔ . รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

๔ . ๑ จำนวนผู้ผลิตในตำบล ๒๐ ราย รายได้เฉลี่ย ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท / เดือน

๔.๒ ชื่อประธานกลุ่ม นางยุพา การะเวก

๔ . ๓ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ดินหัตถกรรม

๔ . ๔ ระยะเวลาในการผลิต ๒ - ๓ วัน / ชิ้น

๔.๕ ผลิตภัณฑ์ผลิตได้เดือนละ ๔ - ๑๐ หลัง ตามขนาดของชิ้นงาน

๔ . ๖ราคาตัวแทนจำหน่าย ซื้อ ๕,๐๐๐ บาท ลด ๕% ซื้อ ๑๐,๐๐๐ บาท ลด ๑๐%

ซื้อ ๒๐,๐๐๐ บาท ลด ๒๐%

๔ . ๗ ราคาขายปลีก ๔๒๐ – ๔,๐๐๐ บาท ตามแบบของบ้าน

๔ . ๘ การบรรจุหีบห่อ บรรจุในครอบแก้ว

๔ . ๙ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ วางขายที่อิมพีเรียล

๕ . หน่วยราชการ / องค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน -

๖ . ปัญหาอุปสรรคในการผลิตและจำหน่าย ยังหาตลาดได้น้อย