เรือจำลองจากไม้สัก

นายสรายุธ ศรีวิชัย 7/3 ม.6 ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

0-9531-4720