ปลาตะเพียน


นางประพาส เรืองกิจ 13 ม.1 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

0-3521-1608 , 0-1506-3160