เครื่องประดับมุก


นายคติพร จันยะนัย 100 ม.5 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

0-5113-76091 , 0-3525-5191