ความเป็นมา

 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่หัวหน้าโครงการ (รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง) ได้สอนรายวิชาคติชนวิทยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นเวลากว่า 30 ปี (พ.ศ.2514-2550) (ค.ศ.1971-2007) รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย

1. ข้อมูลประเภทมุขปาฐะ เช่น นิทาน เพลง ปริศนา คำทาย ร้อยกรอง ความเชื่อ
2. ข้อมูลประเภทอมุขปาฐะ เช่น หัตถกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องดื่ม
3. ข้อมูลประเภทผสม เช่น ขนบประเพณี การละเล่น ละคร เป็นต้น

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อาวุโสในหมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงเด็กๆ และชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม เช่น ชาวไทยมุสลิม เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาภาคสนามของนักศึกษา หัวหน้าโครงการ นอกจากนั้นยังมีผลงานทางการศึกษาวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่านอื่นๆ ที่ได้ศึกษาวิจัยไว้

ข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนับวันแต่จะหมดไป การใช้ช่องทางบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากจะเป็นที่รวบรวมความรู้ดังกล่าวไว้อย่างถาวรแล้ว ยังสามารถเผยแพร่ไปในกลุ่มนักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วโลกได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อจัดประเภทของข้อมูลตามระบบของ ราล์ฟ สตีล บอกก์ (Ralf Steel Boggs, 1972)
3. เพื่อแปลข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ
4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบการจำแนกข้อมูลคติชนวิทยาของ Ralf Steel Boggs (1972)

 

ระบบการจำแนกหมวดหมู่ของ ราล์ฟ สตีล บอกก์ นี้ให้ความสำคัญกับข้อมูลจากประชากรในท้องถิ่นหนึ่งๆ ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

1. การจัดหมวด (ใช้อักษรตัวใหญ่ ตั้งแต่ A-Z เป็นตัวกำหนด)
2. หมวดย่อย (ใช้ตัวเลข 000 – 900)
3. ประเภท (ใช้เลข 00 – 90)
4. รูปแบบ (0 – 9)
5. กลุ่ม (เลขทศนิยม .0 - .9)
6. อนุภาค (ใช้เลขทศนิยม .00 - .90 และ .000 - .999 ถ้ามีการจำแนกละเอียดลงไปอีก)